دانیال خلج

img

دانیال خلج

5054161013349059

درباره استاد:

دانیال خلج

سوابق تحصیلی                           

کارشناس مدیریت گردشگری

کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری، گرایش بازاریابی (دانشگاه عالمه طباطبایی)

دانشجوی دکترای مدیریت حرفهای کسبوکار )DBA( (دانشگاه تهران)

سوابق تدریس

مدرس رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی.

تدریس دورههای کوتاه مدت به عنوان استاد: 

بازاریابی خدمات

 دیجیتال مارکتینگ

مدیریت کیفیت جامع (TQM)

 بازاریابی گردشگری

شناخت صنعت گردشگری

فنون و مهارتهای تورگردانی

 فن بیان شناخت موزهها

 شناخت روحیات ملل و...

برگزاری کالس، کارگاه و سمینار آموزشی در استانهای مختلف از جمله: تهران، اصفهان،لرستان، ایالم، گلستان، چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و...

مهارت های شغلی

کارت راهنمای فرهنگی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

کارت راهنمای طبیعت از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

کارت راهنمای پرنده نگری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

مدارک کوه پیمایی، نقشه خوانی و کار با GPS، از فدراسیون کوهنوردی

مدارک پزشکی کوهستان از فدراسیون کوهنوردی

​​مدارک کمکهای اولیه از هالل احمر و موسسه طبیعتسوابق شغلی

فعالیت در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مدت 24 سال متمادی.

کارشناس و مشاور گردشگری.

راهنمای تورهای ورودی، خروجی و داخلی Domestic( Outgoing, .)Incoming,

همکاری با شهرداری تهران و میراث فرهنگی در پروژه مهمان تهران به عنوان راهنمای تهرانگردی برای سه سال متمادی.

فعالیت به عنوان راهنمای تور در شرکتهای خدمات مسافرتی و گردشگری مختلف از جمله مارکوپولو.

دور های استاد

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد